The Visual Communication Design programme at Aalto University (VCD) is an international learn- ing community committed to investigating new modes of action within visual communication. This archive was established in 2020 as a means to document and share the activity and work of the programme.

Kiia Beilinson

MA Thesis

2020

 

Valkoinen oletusasetus. Miten visuaalisen viestinnän suunnittelu osallistuu ylläpitämään rakenteellista rasismia Suomessa?

 

Maisterinopinnäytetyöni tutkii, kuinka visuaalinen viestintä osallistuu ylläpitämään rakenteellista rasismia. Taustoitan aihetta käymällä läpi visuaalisen viestinnän yhteyttä rasismiin historiasta nykypäivään. Tarkastelen erityisesti valkoisuuden valtapositiota ja valkoista etuoikeutta suhteessa normeihin ja ”oletusasetuksiin” yksilön ja yhteiskunnan tasoilla. “Oletusasetukset” näyttäytyvät paitsi ideologisina, poliittisina ja symbolisina, myös konkreettisina standardeina visuaalisen suunnittelun instituutioissa, työkaluissa ja lopputuotteissa.

 

Lisäksi esittelen visuaalisen viestinnän ammattilaisille keväällä 2019 teettämäni identiteettikyselyn, jonka tuloksia analysoin kirjallisuusaineistoani vasten. Identiteettitutkimuksessa kartoitin suomalaisten alalla työskentelevien henkilöiden etnisiä identiteettejä sekä näkemyksiä ja asenteita koskien muun muassa alan keskinäistä moninaisuutta sekä representaation monipuolisuutta työn tuotteissa.

 

Ammennan työssäni dekonstruktiivisen ja dekolonisoivan tieteenfilosofian suuntauksista tarkastellessani rakenteellisen rasismin ja valkoisuuden ristiriitaisuuksia. Tavoitteenani on ymmärtää ja oppia purkamaan länsimaista ajattelua läpäiseviä kolonialistisia valtasuhteita, syrjiviä käytäntöjä ja neutraaliksi asetettuja näkökulmia. Kyselyanalyysin ja kirjallisuuslähteiden avulla pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseeni ”Miten visuaalisen viestinnän suunnittelu osallistuu ylläpitämään rakenteellista rasismia?”. Päätelmäosiossa pohdin suunnittelijan valtaa suhteessa muutokseen.

 

————-

[in English]

 

 

The white preset. How is visual communication design contributing in structural racism in Finland?

 

In this master’s thesis I research on the ways visual communication design is contributing in structural racism. I base my thesis on theory and examples of the ways visual culture has been involved in racism throughout history as well as in the present days. I put a lot of focus on whiteness, white supremacy and white privilege as norms and ”presets” on individual and societal levels. These “presets” are considered ideological, political, symbolic and concrete, as they exist also in design institutions, tools and products.

 

I present an identity questionnaire for Finnish visual communication designers I carried through in spring 2019 and observe the results aside of my chosen literary reference material and theory. In the questionnaire I have mapped out the ethnic identifying of the professionals in the field of visual communication design in Finland as well as their attitudes and opinions considering diversity and representation among the profession and the outcomes of visual communication design.

 

I reach towards deconstructive and decolonising research methodologies in investigating the crossroads and joints of structural racism, whiteness and visual communication design. I point out on the colonial power relations, discriminative practises and ”neutral” perspectives of the Western societies in order to understand how to deconstruct them. Via the questionnaire analysis and written reference theory I strive to answer my research question: ”How is visual communication design contributing in structural racism?”. In my conclusions I discuss designer’s power in relation to chance.

 

 

Link to thesis:  http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201911276340